Wado Ryu Kata

Katas of Wado Ryu

1. Pinan Shodan
2. Pinan Nidan
3. Pinan Sandan
4. Pinan Yodan
5. Pinan Godan
6. Kushanku
7. Naifanch
8. Seishan
9. Chinto
10. Bassai
11. Wanshu
12. Jitte
13. Jion
14. Niseichi
15. Rohai